تاریخ پرچم ایران زمین

پرچم در دوران قاجار
فتحعلی شاه قاجار به تقلید از نشان لژیون دونور فرانسه، نشان شیر و خورشید ایرانی را پدید آورد تا به دیپلمات‌ها و مقامات اروپایی هدیه کند و به این ترتیب ایران دارای پرچمی رسمی با نشان شیر و خورشید شد. به گونه‌ای که نویسنده‌ای اروپایی سال‌ها بعد در کتاب خود می‌نویسد: «ایران امروزه به سرزمین شیر و خورشید معروف است.» محمد شاه قاجار(جانشین فتحعلی شاه) دو پرچم داشته است: «یکی با نقش شمشیر حضرت علی(ع)، که دو لبه است» و دیگری «با نقش یک شیر خوابیده و خورشیدی که از پشت آن طلوع می‌کند.» پرچم دوم پرچم اصلی کشور بود.
تغییر دیگری که در این دوره در درفش ایران رخ داد، در تصویر شیر بود. قبل از اواسط سلطنت فتحعلی‌شاه، همیشه شیری که در سکه‌ها و درفش‌های ایران نقش می‌گردید، شیر ایرانی بود،‌ زیرا شیرهای ایرانی چه نر و چه ماده، بی‌یال بوده‌اند نه همچون شیرهای آفریقا که نرهایشان یالدار و ماده‌هایشان بی‌یال هستند. از آن زمان با تأثیر گرفتن از اروپاییان، تصویر شیر بر اساس شیرهای نر آفریقایی که دارای یال بودند ترسیم می‌شد.


پرچم دوره پهلوی
در دوره پهلوی، پرچم به همان صورت پیشین حفظ شد با این تفاوت که شیر با چهره‌ی واقعی‌تری کشیده می‌شد و دیگر خورشید به صورت زنانه ترسیم نمی‌گردید و تنها دارای انواری بود.


پرچم جمهوری اسلامی ایران
طراح آرم پرچم حمید ندیمی استاد دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران به رنگ سرخ در وسط پرچم قرار می‌گیرد. شعار «الله اکبر به رنگ سفید و یا خط بنایی(یعنی همن خطی که شعار الله اکبر را بر مناره‌های مساجد اسلامی نقش می‌کند) تکرار می‌شود. شعار الله اکبر به نشانه‌ی بیست و دوم بهمن(یازدهمین ماه سال) یازده بار در رنگ سبز و یازده‌بار در رنگ سرخ یعنی بیست و دو بار به صورت حاشیه در مرز رنگ سرخ و سبز با رنگ سفید تکرار می‌گردد.
نیشخند

/ 0 نظر / 17 بازدید