خواهرم

ای عاشق مدهای رنــگارنــــگ               ای فریفته لباسهای روشنگ و تنگ

در خیابان چهره آرایــش مــکن                از جوانان سـلب آســـایش مکن

زلف خود از روسری بیرون مریـز              در مسیر چــشم ها افـسون مــریز

یاد کن از آتــــــش روز مــعاد                   طـرّه گیـسو مـده در دسـت بـاد

خواهرم دیگر تو کودک نیــستی               فاشـــتر گویم عروســـک نیستی

خواهرم ای دختر ایـــران زمین                یک نظر عکس شهــیـدان را ببین

خواهر من این لباس تنگ چیست؟            پوشش چسبان رنگارنـگ چیست؟

خواهــــرم این قدر طنّازی مکن                با اصـول شــرع لجـــبازی مکن

در امور خویش سرگردان نـــشو               نو عــروس چشــم نامردان نـشو

مرحوم محمدرضا آقاسی

/ 0 نظر / 64 بازدید