افکارتان را مثبت نگه دارید

 

افکارت رو مثبت نگه دار زیرا افکارت هستند که جملاتت رو میسازند


جملاتت رو مثبت نگه دار زیرا جملاتت هستند که اعمالت را میسازند


اعمالت را مثبت نگه دار زیرا اعمالت هستند که عاداتت را میسازند

عاداتت را مثبت نگه دار زیرا عاداتت , شیوه ی زندگیت را میسازد

شیوه ی زندگیت را مثبت نگاه دار ..زیرا شیوه ی زندگیت سرنوشتت را میسازد

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
مرتضی

من که اومدم یه پست دیگه بود چی شد اون پست هما؟؟؟؟ سلام خوبی؟ بیا یه خبر داغه داغ زدم بیا بدو....