طرح هشت مرحله‌ای برای پاک‌سازی درون

طرح هشت مرحله‌ای برای پاک‌سازی درون


1- مردم غالباً غیر منطقی، خودرأی و خودپسند هستند، مهم نیست؛ آن‌ها را عفو کنید.

2- اگر مهربان هستید اما مردم به شما تهمت خودخواهی و خودپسندی می‌زنند، مهم نیست؛ به مهربانی خود ادامه دهید.

3- اگر انسان موفقی هستید، حتماً تعدادی دوست نادان و دشمن دانا خواهید داشت، مهم نیست؛ به موفقیت خود ادامه دهید.

4- اگر صادق و راست‌گو هستید، احتمالاً دیگران شما را فریب می‌دهند، مهم نیست؛ به صداقت و راستگویی خویش ادامه دهید.

5- آن‌چه را که طی سال‌ها برای ساختنش وقت صرف کرده‌اید، یک نفر از راه می‌رسد و یک‌شبه خرابش می‌کند، مهم نیست؛ آن را بسازید.

6- اگر آرامش و شادی را بیابید، شاید دیگران به شما حسادت کنند، مهم نیست؛ شاد باشید.

7- کارهای خوبی که امروز انجام می‌دهید فردا فراموش می‌شود، مهم نیست؛ به کارهای نیک خود ادامه دهید.

8- بهترین بخش وجود خود را به دنیا ببخشید، شاید هرگز کافی نباشد، مهم نیست؛ شما بهترین بخش وجود خود را به دنیا ببخشید.

« در تجزیه و تحلیل نهایی خواهید دید که هر واقعه‌ای فقط بین شما و پروردگارتان به وقوع می‌پیوندد و هرگز چیزی بین شما و انسان های دیگر رخ نداده‌است.»

(مادر ترزا)

/ 0 نظر / 22 بازدید